O metodologii badań słów kilka

Autor tekstu
Myśląc o strategii employer brandingowej, często wyobrażamy sobie jej planowanie i implementowanie działań czy rozwiązań. Aby jednak móc przejść do tego etapu, musimy rozpocząć od poznania, wglądu i analizy. Jednym słowem – badań.

Decydując się na przeprowadzenie nowego badania, musimy wybrać metodę, która sprawdzi się w tym konkretnym przypadku, będzie najlepiej odpowiadać naszym potrzebom i możliwościom. Metody badań możemy podzielić według dwóch kryteriów: ilościowe vs. jakościowe oraz wewnętrzne vs. zewnętrzne.

  • Badania ilościowe są narzędziem służącym pomiarowi zmiennych międzygrupowo lub wewnątrzgrupowo. Dają one między innymi możliwości porównania grup, wymiernego zmierzenia skali zjawisk. Dość istotne jest, że wykorzystując tę metodę, jesteśmy w stanie przeprowadzić badanie na bardzo dużych grupach. W interpretacji możemy wykorzystać różnorakie analizy statystyczne, które polegać mogą zarówno na sumowaniu odpowiedzi, mierzeniu korelacji, analizach czynnikowych, itd. Ich wybór zależy wyłącznie od naszych potrzeb. Podsumować je możemy jako badania odpowiadające na pytania: Co? Ile? W jakim stopniu?
  • Badania jakościowe mogą być uzupełnieniem badań ilościowych, jak i stanowić odrębną całość. Choć nie zastosujemy do nich analiz statystycznych ani nie będziemy mogli uogólniać ich na populację, są wyjątkowo istotne, ponieważ dostarczają nam informacji dotyczących charakterystyk, mechanizmów, kontekstów i nowych jakości odpowiedzi. Badanie jakościowe przeprowadzane jest w oparciu o scenariusz, jednak jest on jedynie szkieletem do właściwej rozmowy, która przeprowadzana jest swobodnie – badacz podąża za swoim rozmówcą, podejmowanymi przez niego tematami, jego dygresjami. Badania jakościowe można podsumować jako badania odpowiadające na pytania: Dlaczego? W jaki sposób? Pośród badań jakościowych w employer brandingu najczęściej wykorzystywane są:
    • Zogniskowany wywiad grupowy – grupy fokusowe (FGI), czyli wywiad przeprowadzany we w miarę homogenicznej grupie liczącej najczęściej kilka osób. Moderator w oparciu o przygotowany scenariusz przeprowadza rozmowę, której celem jest nie tylko uzyskanie odpowiedzi, ale również obserwacja reakcji grupy na pojedyncze odpowiedzi i konfrontowanie ich w grupie, bądź pogłębianie pewnych kwestii z perspektywy różnych uczestników, a tym samym poznanie nowych aspektów danego zjawiska. Podstawą tej metody jest uzyskana dynamika rozmowy w grupie.
    • Pogłębione wywiady indywidualne (IDI), jak sama nazwa wskazuje, są wywiadami przeprowadzanymi z jedną osobą badaną. Co istotne, odpowiedzi uczestnika wywiadu są odporne na wpływy grupy (jak lęk przed poruszeniem delikatnych lub trudnych tematów w szerszym gronie). W ten sposób, zapewniając rozmówcę o anonimowości wypowiedzi, możemy dowiedzieć się istotnych szczegółów, które nie ujrzałyby światła dziennego w przypadku grup fokusowych. Rozmów takich w zależności od potrzeb i możliwości przeprowadza się kilka, kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt z różnymi osobami. Minusem tej metody może być jej czasochłonność, jednak jej zalety zdecydowanie przeważają nad wadami.
  • Badania wewnętrzne są przeprowadzane z uczestnikami pochodzącymi z organizacji/firmy, dla której realizowane jest badanie. Ma na celu wgląd w wewnętrzną sytuację jednostki, identyfikację mocnych i słabych stron (w tym przypadku) pracy w danym miejscu.
  • Uczestnikami badań zewnętrznych są osoby niezwiązane z organizacją/firmą. Zaletą przeprowadzania wywiadów z osobami z zewnątrz (oczywiście przy zachowaniu pełnej anonimowości) jest możliwość sprawdzenia, jak firma jest postrzegana z zewnątrz, jakie opinie krążą na jej temat (nawet jeśli są tylko pogłoskami czy plotkami – dostarczają istotnych poszlak, którymi warto się zainteresować).

Podsumowując, każde z wymienionych powyżej badań ma swoje zalety i wady. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem w pierwszych etapach planowania strategii jest zaplanowanie badań tak aby uzupełniały się wzajemnie i w zależności od celu badań ustalamy kolejność i ilości poszczególnych typów badań, tak aby otrzymać najbardziej holistyczny obraz – niezbędny do uzyskania rzetelnych wyników i opracowania rozwiązań jak najwyższej jakości.

Poleć nas

Logo MBE Polecamy

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli chcesz z nami porozmawiać, wypełnij poniższy formularz.